Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MAATSCHAP THORAX ACADEMIE

Artikel 1.
Toepasselijkheid

1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten inzake het door de maatschap Thorax Academie aanbieden van cursussen aan cursisten. Onder cursist wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon die zich bij de maatschap Thorax Academie heeft ingeschreven voor het volgen van een cursus.
1.2 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst of deze voorwaarden zijn voor de maatschap Thorax Academie slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 2.
Inschrijving

2.1 Om voor inschrijving voor een cursus in aanmerking te komen dient de cursist een door de maatschap Thorax Academie verstrekt online aanvraagformulier ingevuld aan maatschap Thorax Academie te doen toekomen, of een email te versturen aan de maatschap Thorax Academie met het verzoek tot inschrijving.
2.2 Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen voor een cursus zijn, wordt een wachtlijst aangelegd.
2.3 De deelnemer is gehouden alle gegevens die de maatschap Thorax Academie bij inschrijving vraagt aan te leveren, tijdig, volledig en correct op de door de maatschap Thorax Academie gewenste vorm en wijze aan te leveren.
2.3 Indien de cursist betaling niet heeft voldaan, maar wel heeft ingeschreven, blijft de verplichting tot volledige betaling van de cursusprijs bestaan. Ook het niet verschijnen op de cursus doet de verplichting tot volledige betaling niet vervallen.

Artikel 3.
Opleiding

3.1 Iedere cursist is verplicht zich tijdens het verblijf bij de maatschap Thorax Academie te houden aan de orde- en veiligheidsvoorschriften.

Artikel 4.
Annulering en beëindiging

4.1 Indien de maatschap Thorax Academie het aantal aanmeldingen voor een cursus of een module uit een cursus onvoldoende acht, kan zij besluiten de desbetreffende cursus of module geen doorgang te laten vinden.
4.2 Annuleringen dienen per email aan de maatschap Thorax Academie te worden doorgegeven. Annuleringen worden kosteloos geaccepteerd tot dertig dagen voor de aanvang van de desbetreffende cursus. Voor annuleringen na deze termijn is de gehele cursusprijs verschuldigd.
4.3. In het geval van eenzijdige annulering van de cursus door de maatschap Thorax Academie, heeft de cursist recht op volledige restitutie binnen veertien dagen van de door de cursist aan de organisator gedane betalingen ten behoeve van de geannuleerde cursus.
4.4. Indien een nascholing van de Thorax Academie wegens overmacht geen doorgang kan vinden, ontvangen de deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk bericht van verhindering. Het cursusgeld wordt, indien dit reeds was voldaan, binnen twee weken gerestitueerd. Van restitutie is nadrukkelijk uitgezonderd extreme weersomstandigheden, natuurrampen, brand, stroomstoringen, terroristische aanslagen en andere orde- en veiligheidsproblemen en alle andere omstandigheden die niet zijn veroorzaakt door handelen of nalaten van Thorax Academie en/of de Thorax Academie juridisch verwijtbaar zijn.
4.5. Na inschrijving geldt een bedenktermijn van veertien dagen.

Artikel 5.
Prijzen en betaling
5.1 De cursist is vanaf dertig dagen voor aanvang van de desbetreffende cursus of module onder alle omstandigheden de volledige cursus- of moduleprijs verschuldigd. Wel geldt een bedenktermijn van veertien dagen na inschrijving.
5.2 Een cursist is verplicht de verschuldigde cursus- en examengelden binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur daarvoor te voldoen.
5.3. Op welke manier de cursist ook inschrijft, verbindt de cursist zich in alle gevallen aan de Algemene Voorwaarden op deze pagina’s en gaat de cursist de verplichting aan tot tijdige betaling van het volledige cursusgeld.
5.4. De cursist is in betalingsverzuim op het moment dat de betalingstermijn is verstreken. De maatschap Thorax Academie zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van de betalingsherinnering alsnog te betalen. Indien na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de maatschap Thorax Academie gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.
5.5. De cursist blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichting inzake cursusgeld en overige kosten, ook indien de cursist bij inschrijving heeft aangegeven dat de werkgever de betaling van de cursus op zich heeft genomen. Dit geldt ook indien een cursist aangeeft dat een andere cursist zijn/haar plaats inneemt.
5.6 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de cursist zich als deelnemer van een door de maatschap Thorax Academie te organiseren nascholingsdag of nascholingsdagen aanmeldt. De maatschap Thorax Academie zal de cursist een bevestiging van deelname per email toesturen. Deze bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de cursist aan de maatschap Thorax Academie verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5.7 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Nadat de door de maatschap georganiseerde cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld heeft plaatsgehad, wordt de overeenkomst geacht te eindigen.

Artikel 6.
Aansprakelijkheid
6.1 De maatschap Thorax Academie is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade die ontstaan voor de cursist door of tijdens de cursus of zijn verblijf op de locatie van de maatschap Thorax Academie, dan wel door het niet doorgaan van een cursus of een module daaruit, of het niet kunnen plaatsen van een cursist.
6.2 De cursist wordt geacht passend te zijn verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheids- en ziektekosten.
6.3 De Thorax Academie is niet aansprakelijk voor schade, aan deelnemer of derden toegebracht, als gevolg van overmacht.
6.4 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de maatschap Thorax Academie tot uitvoering van de cursus ten behoeve waarvan de cursist de overeenkomst is aangegaan, opgeschort.
6.5 Indien overmacht de uitvoering van de cursus ten behoeve waarvan de cursist de overeenkomst is aangegaan geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 7.
Openbaarmaking

7.1 Zonder schriftelijke toestemming van de maatschap Thorax Academie mag niets uit het lesmateriaal worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, of voor andere doeleinden worden gebruikt dan educatief gebruik door de cursist zelf.
7.2. Onverminderd het in artikel 7.1 vermelde, blijft het copyright bij de maatschap Thorax Academie. De cursist verkrijgt het eigendomsrecht van het cursusmateriaal dat de cursist via de website kan downloaden.

Artikel 8.
Klachten

8.1 Klachten dienen schriftelijk binnen dertig dagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te worden gemaakt bij de maatschap Thorax Academie. Hiertoe dient de cursist een email te sturen naar info@thoraxacademie.org. De maatschap Thorax Academie en de klagende partij verplichten zich een klacht altijd vertrouwelijk te behandelen.
8.2 Klachten als bedoeld in het tweede lid schorten de betalingsverplichting van de cursist niet op.
8.3 Binnen twee weken wordt een ontvangstbevestiging van de klacht verstuurd, en de klacht wordt binnen vier weken afgehandeld. Indien vanwege bijzondere omstandigheden, zoals een vereist onderzoek dat moet worden verricht, een langere termijn dan hierboven genoemd noodzakelijk is, wordt de cursist hiervan binnen de hierboven gestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer wordt verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
8.4 Indien de voorgestelde klachtafhandeling niet naar tevredenheid van de deelnemer is, kan de deelnemer de klacht voorleggen aan een onafhankelijke derde, mevrouw drs. Evelien Beentjes, klachtenfunctionaris van de maatschap Thorax Academie. De deelnemer verzoekt dan per email aan info@thoraxacademie.org om doorzending van de klacht naar de klachtenfunctionaris van de maatschap Thorax Academie.
8.5 De uitspraak van de klachtenfunctionaris van de maatschap Thorax Academie is bindend voor beide partijen. Eventuele consequenties worden door de maatschap Thorax Academie snel afgehandeld.
8.6 Op alle overeenkomsten tussen cursist en maatschap Thorax Academie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zin, is Nederlands recht van toepassing.
8.7 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cursist en maatschap Thorax Academie, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin maatschap Thorax Academie zijn woonplaats heeft. Cursist en maatschap Thorax Academie zijn bevoegd om geschillen door minnelijk overleg op te lossen of aan een college voor geschillen voor te leggen.
8.8 Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Artikel 9.
Diversen

9.1 In die gevallen waarin deze voorwaarden en de van kracht zijnde reglementen niet voorzien, beslist de maatschap Thorax Academie.
9.2 In bijzondere omstandigheden kunnen door de maatschap Thorax Academie afwijkingen van deze voorwaarden en de van kracht zijnde reglementen worden toegestaan.


Maatschap Thorax Academie KvK 62360345